Ο στόχος μας

Στόχος του GeoNetGNSS είναι η εγκατάσταση νέων μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS στην περιοχή της ΠΚΜ και η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου που θα παρέχει οριζοντιογραφικό και υψομετρικό προσδιορισμό θέσης υψηλής ακρίβειας σε πραγματικό χρόνο. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε περιφερειακή ενότητα της ΠΚΜ, θα εγκατασταθεί σταθμός μόνιμης αναφοράς GNSS με δέκτη και κεραία τελευταίας τεχνολογίας για υψηλότερη ποιότητα δεδομένων και για να εξασφαλιστεί η κάλυψη του δικτύου στο σύνολο της ΠΚΜ. Το GravLab θα αναλάβει την επίλυση, τη συνόρθωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του δικτύου. Τα παραπάνω θα εξασφαλίσουν τον έλεγχο αξιοπιστίας του δικτύου.

Καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης με πολύπλοκο τεκτονικό δυναμικό, θα προσδιοριστεί από το GravLab το πεδίο ταχυτήτων των σταθμών (θέση και ταχύτητα) για ασφαλή μετάβαση σε σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς υψηλής ακρίβειας (ευρωπαϊκά, παγκόσμια). Η συνόρθωση του δικτύου θα γίνει και στις τρεις διαστάσεις και θα ακολουθήσει η ένταξη του δικτύου στο σύστημα HTRS07 του HEPOS και στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς, και συγκεκριμένα στο ΕΓΣΑ87 και στο προβολικό σύστημα ΤΜ87. Η ένταξη θα επιτευχθεί με τον προσδιορισμό των ταχυτήτων μετακίνησης μέσω δεδομένων των σταθμών του δικτύου που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο (EPN) και δεδομένων του GravLab που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων.  

Τέλος, στις περιπτώσεις των δικτύων GNSS, ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι ο υπολογισμός ορθομετρικών υψομέτρων που εξαρτάται από το μοντέλο γεωειδούς του δικτύου. Το GravLab, το οποίο έχει 30ετή εμπειρία στον προσδιορισμό μοντέλων γεωειδούς, σε συνεργασία με την GEOSENSE, θα προσδιορίσουν ένα τοπικό μοντέλο γεωειδούς για την ΠΚΜ καλύτερης ακρίβειας από κάποιο παγκόσμιο μοντέλο με υψηλής χωρικής ανάλυσης τιμές βαρύτητας και υψομετρίας από τη βάση δεδομένων του GravLab. 

Το νέο δίκτυο θα επιτρέπει στην ΠΚΜ μέσω της συστηματικής χρήσης του να πετύχει προσδιορισμό θέσης με υψηλή ακρίβεια σε πραγματικό χρόνο, που συνιστά απαραίτητη πληροφορία για τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (έρευνα και διάσωση, προειδοποίηση, φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, παρακολούθηση περιβάλλοντος).