Η Δράση

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην εφαρμοσμένη ή Βιομηχανική Έρευνα, στην Πειραμτική Ανάπτυξη, και εντάσσονται στους κλάδους που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, είναι 6.000.000€ με δυνατότητα αύξησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)t της ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους.

Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος και τον κανονισμό που διέπει τις επιλέξιμες δαπανες.

H Δράση διέπεται από τον Καν. (Ε.Ε.) 651/2014. Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η Δράση υλοποιείται από την Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης EΠ/ΠΚΜ 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ (KEΠΑ-ΑΝΕΜ AMKE ο αρμόδιος εταίρος υλοποίησης.

banners-sxedia-kainotomias-09